Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia - KPP Bielsk Podlaski

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

Data publikacji 24.11.2009

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

 

adres do korespondencji
Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 85 831-03-33  fax. 85 831-03-15
Zadania
 • wdrażanie polityki kadrowej Komendanta;
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których pracodawcą i przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta, dotyczących spraw osobowych;
 • organizowanie zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy oraz do służby w Policji, w zakresie zleconym przez KWP w Białymstoku;
 • tworzenie i doskonalenie struktury organizacyjnej jednostki, analizowanie i opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów rozkazów organizacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji etatowej jednostki oraz ewidencji i aktualizacji wojennej obsady kadrowej komórek organizacyjnych Komendy;
 • rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych oraz koordynowanie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji postępowań dotyczących faktów popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez policjantów;
 • organizowanie i wspieranie wszelkich form działalności w środowisku policyjnym w zakresie kultury, oświaty oraz turystyki, a także inspirowanie do kultywowania tradycji i historii Polski;
 • zaopatrywanie policjantów i pracowników Komendy w dokumenty oraz pieczęcie służbowe i prowadzenie ich ewidencji;
 • wdrażanie, realizacja oraz monitorowanie polityki Komendanta w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem jakością;
 • obsługa organizacyjnaKomendanta, koordynowanie działalności kancelaryjnej związanej z obiegiem dokumentacji jawnej;
 • gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy oraz udzielanie pomocy w tym zakresie podległym komórkom organizacyjnym;
 • wykonywanie kwerend zasobu archiwalnego do celów służbowych, publicystycznych, naukowo-badawczych i dla innych uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych;
 • opracowywanie opinii w sprawie udostępnienia uprawnionym podmiotom materiałów będących w zasobach archiwalnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • koordynowanie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań w tym zakresie w Komendzie;
 • uczestniczenie w pracach komisji powypadkowych do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników Komendy;
 • ewidencjonowanie postępowań skargowych, koordynowanie i nadzór nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • współpraca w zakresie realizowanych zadań z właściwymi merytorycznie komórkami KWP w Białymstoku;
 • planowanie, organizowanie i realizacja zadań obronnych Policji oraz współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej.