Zespół Łączności i Informatyki - KPP Bielsk Podlaski

Zespół Łączności i Informatyki

Zespół Łączności i Informatyki

Data publikacji 24.11.2009

Zespół Łączności i Informatyki

 

adres do korespondencji
Zespół Łączności i Informatyki 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 85 831-03-05 fax. 85 831-03-12
Zadania
 • ustalanie zasad organizacyjnych obsługi systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem w tym zakresie zaleceń węzła wojewódzkiego;
 • utrzymywanie systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania urządzeń telekomunikacyjnych w Komendzie i ogniwach podległych;
 • utrzymywanie dróg przesyłowych do poziomu komórek organizacyjnych Komendy z obszaru powiatu;
 • organizowanie łączności podczas prowadzenie operacji i działań policyjnych;
 • instalacja sprzętu i systemów teleinformatycznych;
 • wykonywanie bieżącej aktualizacji dokumentacji systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad wykonawstwem robót instalacyjno – montażowych w zakresie łączności i informatyki;
 • utrzymywanie, naprawy i konserwacja eksploatowanego w Komendzie sprzętu łączności i informatyki;
 • realizacja zadań w zakresie gospodarki materiałowo – finansowej dotyczącej eksploatowanych systemów i urządzeń teleinformatycznych;
 • realizacja zadań związanych z dostępem użytkowników z jednostki do sieci Internet;
 • obsługa policyjnych systemów informatycznych w zakresie rejestracji dokumentów wytworzonych w Komendzie oraz dokonywanie niezbędnych sprawdzeń i analiz;
 • wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych opracowywanych centralnie i lokalnie na potrzeby jednostki w porozumieniu z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku;
 • administrowanie funkcjonującymi zasobami informatycznymi;
 • nadzór nad bezpieczeństwem eksploatowanych systemów teleinformatycznych;
 • prowadzenie bieżących szkoleń użytkowników w zakresie obsługi sprzętu łączności i informatyki;
 • przygotowanie działań placówki poczty specjalnej w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 • przygotowanie środków łączności oraz funkcjonowania policyjnych systemów teleinformatycznych na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie wydziałami KWP w Białymstoku w celu koordynacji i realizacji zadań służby łączności i informatyki.