Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - KPP Bielsk Podlaski

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Data publikacji 24.11.2009

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

adres do korespondencji
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 85 831-03-39 fax. 85831-03-12
Zadania
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników cywilnych Komendy oraz kandydatów do pracy w Komendzie – z wyłączeniem postępowań prowadzonych wobec komendanta powiatowego Policji, jego zastępcy oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie wykazu stanowisk, prac zleconych oraz osób dopuszczonych do służby lub pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • prowadzenie kancelarii tajnej Komendy;
 • rejestracja, ewidencji i dystrybucji niejawnych aktów prawnych Komendanta Powiatowego Policji;
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów w Komendzie, kontroli sposobu oznaczania klauzulami tajności dokumentów niejawnych wytwarzanych w Komendzie;
 • nadzór nad sposobem przyjmowania, ewidencjonowanie, udostępnianie i przechowywanie materiałów zawierających informacje niejawne z uwzględnieniem prawidłowości sporządzania protokołów dokumentacji niejawnej o charakterze „BC”;
 • opracowywanie opinii w sprawach udostępniania materiałów niejawnych oraz zwalnianie policjantów i pracowników z tajemnicy państwowej lub służbowej – na potrzeby postępowań karnych i przekazywanie tych opinii wraz z dokumentacją do KWP w Białymstoku;
 • opracowywanie opinii w sprawie udostępniania uprawnionym podmiotom znajdujących się w zasobach archiwalnych materiałów zawierających informacje niejawne - na podstawie odrębnych przepisów;
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i nadzorowanie jego realizacji;
 • nadzorowanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych w oparciu o odrębne przepisy;
 • szkolenie policjantów i pracowników w zakresie posiadanej właściwości oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie wydziałami KWP w Białymstoku, służbami ochrony państwa i innymi podmiotami w zakresie przewidzianym przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie poczty specjalnej;
 • wykonywanie czynności – w przypadku rozwinięcia mobilizacyjnego Komendy – określonych odrębnymi przepisami;
 • gromadzenie, przechowywanie i dokonywanie analiz oświadczeń o stanie majątkowym przez policjantów i zobowiązanych pracowników Komendy.