Wydział Prewencji - KPP Bielsk Podlaski

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 24.11.2009

Wydział Prewencji

 

 

 
Naczelnik Wydziału Prewencj
i
asp. sztab. Rafał Kotowicz
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji
kom. Waldemar Wąż
         
adres do korespondencji
Wydział Prewencji
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. 85 831-03-08  fax. 85 831-03-15

 

 

 

 

 

 

Zadania
 • organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie służby prewencyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • organizowanie przedsięwzięć i współdziałania z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz zapobiegania zjawiskom patologicznym;
 • dokonywanie bieżących i okresowych analiz na potrzeby dyslokacji służb zewnętrznych z uwzględnieniem ich efektywności oraz dostosowania pod względem miejsca i czasu występowania zagrożeń;
 • gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendy;
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowań obronnych Komendy i podległych jednostek oraz współdziałania w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej oraz innymi podmiotami nie wchodzącymi w skład administracji państwowej i samorządowej zarówno w czasie pokoju jak i czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • opracowywanie rocznych planów zamierzeń obronnych i sprawozdań z ich realizacji oraz bieżących analiz i informacji dotyczących stanu przygotowań obronnych na podległym terenie;
 • opracowywanie procedur i planów oraz przygotowania sił i środków jednostki Policji do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego;
 • opracowywanie i aktualizacja systemu alarmowego jednostki, nieetatowych pododdziałów prewencji Policji komendy oraz nadzór nad przygotowaniem systemów alarmowych komórek organizacyjnych;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy, w zakresie ćwiczeń i treningów wynikających ze stałej gotowości do działań, a także gotowości obronnej i antyterrorystycznej Policji oraz udział w takich przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje na obszarze powiatu;
 • gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji dotyczących imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych w ramach Powiatowego Punktu Kontaktowego w tym bieżącego wprowadzania wymaganych danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), w tym do Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (PRIM) oraz Rejestru Działań Policyjnych (RDP);
 • zabezpieczanie imprez masowych i przejazdów uczestników imprez, uroczystości i zgromadzeń – w określonym przepisami zakresie;
 • współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez, w tym o charakterze masowym;
 • współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych;
 • organizacja funkcjonowania oraz nadzoru nad realizacją zadań przez służbę dyżurną w Komendzie;
 • realizacja działań Policji w formie: interwencji, akcji lub operacji policyjnych – w warunkach szczególnego zagrożenia, w tym w sytuacji odnotowania zdarzeń kryzysowych;
 • organizacja funkcjonowania doskonalenia zawodowego, gotowości do działania Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji w tym w ramach NOP w Białymstoku;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań rozpoznania minerskiego – pirotechnicznego realizowanego przez NGRMP KPP w Bielsku Podlaskim;
 • realizacja zadań związanych z ochroną obiektu komendy, a także obsługą interesantów;
 • współpraca i współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej i innymi organizacjami i instytucjami oraz przedstawicielami Biura Ochrony Rządu oraz z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KWP w Białymstoku – w zakresie realizacji zadań Sztabu Policji;
 • organizacja służby i nadzoru nad funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych;
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z doprowadzaniem osób na polecenie sądów i prokuratury oraz doprowadzanie osób w celu wytrzeźwienia;
 • współpraca ze służbami i podmiotami pozapolicyjnymi w obszarach ochrony środowiska naturalnego;
 • opracowywanie postanowień Komendanta Powiatowego Policji w sprawie okresowych opinii pracowników ochrony oraz osób ubiegających się o taką licencje;
 • wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z Ustawy o broni i amunicji, pozostających w gestii Komendanta Powiatowego Policji;
 • prowadzenie gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno – bojowym oraz wykonywanie czynności w tym zakresie wynikających z decyzji Komendanta powiatowego Policji;
 • prowadzenie magazynu uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych (kategoria uzbrojenia i militaria);
 • zapobieganie i zwalczanie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przestępstw przeciwko rodzinie, wdrażanie i propagowanie programów prewencji kryminalnej;
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego oraz nadzoru nad realizacją tych zadań i pozostawienie prowadzenia poszukiwań w zakresie działania Sekcji Kryminalnej;
 • prowadzenie gospodarki mandatowej;
 • wykonywanie czynności związanych z postępowaniami w sprawach dla cudzoziemców oraz współdziałania w tym zakresie z innymi organami;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wnoszenie wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, wstępowanie w charakterze oskarżyciela publicznego, wnoszenie środków odwoławczych i opracowywanie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP;
 • zabezpieczenie miejsc, w których popełniono przestępstwo oraz podejmowania czynności zamierzających do zatrzymania sprawców przestępstw, zabezpieczenie śladów i dowodów oraz ustalenie świadków w miejscu przestępstwa lub wykroczenia;
 • prowadzenie postępowań skargowych;
 • doskonalenie zawodowego policjantów i pracowników w zakresie posiadanej właściwości;
 • prowadzenie działań zamierzających do wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy;
 • współpracy w zakresie realizowanych zadań z właściwymi merytorycznie komórkami KWP w Białymstoku.