Wydział Kryminalny - KPP Bielsk Podlaski

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 19.09.2017

Wydział Kryminalny
 
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego
asp. szt. Michał Chmurkowski
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalneg

podinsp. Adam Bondaruk
adres do korespondencji
Wydział Kryminalny
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 85 831-03-42  fax. 85 831-03-55

 

 

Zadania
 • organizowanie ikoordynowanie działań operacyjnych i dochodzeniowych w sprawach o dużymciężarze gatunkowym;
 • organizowanie rozpoznaniaoperacyjnego i czynności procesowych prowadzonych przez podległe komórki orazkoordynowanie wymiany informacji wynikających z tego rozpoznania i pracyprocesowej;
 • organizowanie i prowadzeniapracy z operacyjnymi osobowymi źródłami informacji w oparciu o odrębneprzepisy;
 • organizowanie i prowadzenieprzedsięwzięć w zakresie poszukiwania przestępców i osób ukrywających się przedwymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych i identyfikacji osób onieustalonej tożsamości, n/n zwłok;
 • techniczna obsługa miejsczdarzeń, a w szczególności ujawnianie i zabezpieczanie śladów  kryminalistycznych i dowodów;
 • nadzór nad wykonywaniemczynności  procesowych przez podległekomórki;
 • wykrywanie i ściganiesprawców przestępstw;
 • prowadzenie sprawnych iskutecznych, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi działań dochodzeniowo -śledczych, a przede wszystkim:
 • wypracowywanie i wdrażanie praktycznie skutecznych metod wykrywczych,dostosowanych do potrzeb wynikających z nasilenia poszczególnych kategoriiprzestępstw,
 • informowanie podległych komórek o zmianie unormowań prawnych wdziedzinie prawa karnego oraz instruowanie w zakresie interpretacji przepisówprawa,
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantówprowadzących postępowanie karne w zakresie posiadanej właściwości,
 • analizowanie efektywności pracy wykrywczej oraz opracowanieprzedsięwzięć mających na celu poprawę osiąganych wyników,
 • współdziałanie z organami prokuratury, sądownictwa i więziennictwa,służbami celnymi, skarbowymi i kontroli skarbowej w sprawach dotyczącychdziałań wykrywczych,
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych na zasadach określonychodrębnymi przepisami i wytycznymi,
 • wykonywanie czynności w trybie art. 308 i art. 307 kpk na miejscachzdarzeń w ramach grup operacyjno – dochodzeniowych;
 • prowadzenie magazynudowodów rzeczowych i śladów zabezpieczonych w ramach postępowańprzygotowawczych, za wyjątkiem magazynu dowodów rzeczowych o charakterzemilitarnym;
 • efektywne i aktywneprowadzenie poszczególnych form pracy operacyjnej;
 • utrzymanie wysokiejskuteczności zatrzymań osób poszukiwanych, ukrywających się przed wymiaremsprawiedliwości;
 • współpraca z Osobowymi Źródłami Informacji (OZI)w celu pogłębienia rozpoznania środowisk przestępczych;
 • realizowanie przedsięwzięćposzukiwawczych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące tej problematyki;
 • planowanie, organizowanie irealizacja zadań obronnych Policji oraz współdziałania w tym przedmiocie zwłaściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 • prowadzenie postępowańadministracyjnych w przedmiocie kierowania na badania lekarskie ipsychologiczne;
 • prowadzenie postępowańskargowych;
 • prowadzenie rozpoznanie ikoordynowanie działań mających na celu walkę z chuligaństwem stadionowym;
 • rozpoznawanie zjawiska i zagrożenia terroryzmemi zapobieganie jego skutkom.