„TYDZIEŃ MEDIACJI” Z BIELSKIMI POLICJANTAMI - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„TYDZIEŃ MEDIACJI” Z BIELSKIMI POLICJANTAMI

Data publikacji 16.10.2019

Bielscy policjanci aktywnie uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”. W tym roku obchody rozpoczęły się w poniedziałek 14 października i potrwają do piątku 18 października. Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 17 października.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day), to międzynarodowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji koncyliacji ect.). Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution(ACR) w 2005 roku, natomiast w Polsce pierwsze obchody zorganizowano trzy lata później.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 17 października, natomiast Tydzień Mediacji rozpoczął się 14 października i potrwa do 18 października. Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. W tych dniach na terenie całego kraju w komendach Policji, sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych, mediach organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

Bielscy policjanci także aktywnie uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”. Zainteresowanych tematyką mediacji zapraszamy do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w dniu 17.10.2019, w godz. 09.00-15.00.

 

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu

 • Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.

 • Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego.

 • Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu/oskarżonemu

 • Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

 • Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego (a w konsekwencji szybszemu zatarciu skazania).

 • Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania karnego.

 • Mediacja stwarza szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Jak sprawa trafia do mediacji

 • Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania przygotowawczego (z inicjatywy pokrzywdzonego lub podejrzanego, albo na wniosek prokuratora lub innego organu prowadzącego to postępowanie) lub po wniesieniu sprawy do sądu (sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd lub referendarz sądowy).

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego.

Mediacja w sprawach nieletnich

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą

bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów karalnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu

 • Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z czynu karalnego na zaproponowanych przez siebie warunkach.

 • Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków czynu karalnego oraz oczekiwań wobec nieletniego sprawcy.

 • Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja nieletniemu sprawcy

 • Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

 • Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania przed sądem.

 • Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania przed sądem.

 • Mediacja stwarza szansę na zrozumienie konieczności poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (krzywdę).

Jak sprawa trafia do mediacji

 • Mediacja może być prowadzona w każdym stadium postępowania sądowego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy. Sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd rodzinny.

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy.